ขั้นตอนและแบบฟอร์ม การให้บริการ

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  เงื่อนไขการขอใช้ห้อง
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสต
   ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค  
     
ห้องเรียน และห้องประชุม การเงินและบุคคล บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร
 แจ้งซ่อมออนไลน์  ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์
 จองรถออนไลน์  ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv
 จองห้องประชุม  ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด
     
รถยนต์ส่วนกลาง ระบบที่เกี่ยวข้อง  
 แบบชี้แจงรถไป อร.ช้า  e-Meeting  
   Webmail  

ข่าวสารส่วนพัฒนากายภาพ

ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

ขณะนี้อนุมัติการจองห้องให้เฉพาะบุคลากร มศว เท่านั้น หากนิสิตต้องการจองห้องให้ติดต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาหรือส่วนกิจการนิสิต บุคคลภายนอกติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอาคารและสาธารณูปโภค งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดีโทร 15889 หรือ 15890

RSS