ข่าวประชาสัมพันธ์

"วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 68 ปี"
ผศ.พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องใน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี วันสถาปนา
คณะศึกษาศาสตร์ 68 ปี" วันที่ 15 กันยายน 2560
ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องใน วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 68 ปี
ผศ.พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องใน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 68 ปี" วันที่ 15 กันยายน 2560
- จุดจอดรถตู้และตารางเวลา 
- ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

- ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ประจาช่วงเทอมใหญ่และช่วงสอบ(กลางภาค-ปลายภาค) ปีการศึกษา 2560

- จุดจอดรถบัสและเส้นทาง 
เส้นทางที่ 1 สายวิภาวดี เส้นทางที่ 2 สายรามอินทรา

ขั้นตอน/แบบฟอร์ม การให้บริการสำหรับบุคลากรและนิสิต

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
 ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์  ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค  การใช้ห้องนอกเวลา**  

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

ตารางเดินรถส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  แบบชี้แจงรถไป อร.ช้า  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด    Webmail Swu

 


  ดาว์นโหลดแบบกรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 1.10 ของสำนักงานอธิการบดี