อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ


ขออภัยหากเนื้อหาหรือลิ้งค์บางส่วนใช้งานไม่ได้ เนื่องจากกำลังปรับปรุง  สอบถามโทร. 12122
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร) พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากร ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

 

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

 

- จุดจอดรถตู้และตารางเวลา 
ตารางเดินรถตู รับ-สง อาจารยและบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559

- จุดจอดรถบัสและเส้นทาง 
เส้นทางที่ 1 สายวิภาวดี เส้นทางที่ 2 สายรามอินทรา

ขั้นตอน/แบบฟอร์ม การให้บริการสำหรับบุคลากรและนิสิต

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
 ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์  ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค  การใช้ห้องนอกเวลา**  

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

ตารางเดินรถส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  แบบชี้แจงรถไป อร.ช้า  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด    Webmail Swu

 

แบบฟอร์มการขอมีบัตรจอดรถยนต์  

 

แบบฟอร์มขอมีบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณ มศว ประสานมิตร(ด้านหน้า) - (ด้านหลัง)   
แบบฟอร์มขอต่ออายุการใช้บัตรผ่านเข้า-ออกอาคารที่จอดรถใต้ดิน(ด้านหน้า) - (ด้านหลัง) 

  กรุณาดาวน์โหลดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องPrint มาในแผ่นเดียวกัน !!!  
 

แบบขอต่ออายุการใช้บัตรผ่านเข้า – ออก อาคารที่จอดรถใต้ดิน ประจำปีการศึกษา 2560  
สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 สำนักงานอธิการบดี

 
  ส่วนบริหารงานกลาง
General Administration Office
ส่วนทรัพยากรบุคคล
Human Resources Office
ส่วนกิจการนิสิต
Student Affairs Office
 
  ส่วนการคลัง
Finance Office
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
Educational Support and Service Office
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
Strategy and Planning Office
 
  ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

International Relations and Communications Office
ส่วนพัฒนากายภาพ
Physical Development Office
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
Sustainable Development Office 
 
 
ส่วนวินัยและกฎหมาย
Office of Legal Affairs and Discipline

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
Social Services Office

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
 
  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Quality Development Division
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
Enterprise Resources Management Division
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
Executive Administrator's Secretary Division
 
  ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Property Management Division
ศูนย์บริการวิชาการ
Academic Services Center
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
Dormitory Management Center