World energy situation
ขออภัยหากเนื้อหาหรือลิ้งค์บางส่วนใช้งานไม่ได้ เนื่องจากกำลังปรับปรุง  สอบถามโทร. 12122
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ห้องประชุม 9B ปิดให้บริการชั่วคราว 15 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560 
ส่วนพัฒนากายภาพ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการห้องประชุม 9B อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่15 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อ เป็นสำนักงานชั่วคราวของส่วนกิจการเพื่อสังคม(ในระหว่างการปรับปรุงห้องสำนักงาน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 15889

 

มศว เจ้าภาพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน โชว์ของดี งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ไม่ทิ้งชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาอย่างสมดุล โดยพยายามให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เกิดการประสานกันจนครบองค์ และมีดุลยภาพ 

 

- จุดจอดรถตู้และตารางเวลา 
ตารางเดินรถตู รับ-สง อาจารยและบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559

- จุดจอดรถบัสและเส้นทาง 
เส้นทางที่ 1 สายวิภาวดี เส้นทางที่ 2 สายรามอินทรา

ขั้นตอน/แบบฟอร์ม การให้บริการสำหรับบุคลากรและนิสิต

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
 ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์  ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค  การใช้ห้องนอกเวลา**  

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

ตารางเดินรถส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  แบบชี้แจงรถไป อร.ช้า  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด    Webmail Swu

 

แบบฟอร์มการขอมีบัตรจอดรถยนต์  

 

แบบฟอร์มขอมีบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณ มศว ประสานมิตร(ด้านหน้า) - (ด้านหลัง)   
แบบฟอร์มขอต่ออายุการใช้บัตรผ่านเข้า-ออกอาคารที่จอดรถใต้ดิน(ด้านหน้า) - (ด้านหลัง) 

  กรุณาดาวน์โหลดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องPrint มาในแผ่นเดียวกัน !!!  
 

แบบขอต่ออายุการใช้บัตรผ่านเข้า – ออก อาคารที่จอดรถใต้ดิน ประจำปีการศึกษา 2560  
สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 สำนักงานอธิการบดี

 
  ส่วนบริหารงานกลาง
General Administration Office
ส่วนทรัพยากรบุคคล
Human Resources Office
ส่วนกิจการนิสิต
Student Affairs Office
 
  ส่วนการคลัง
Finance Office
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
Educational Support and Service Office
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
Strategy and Planning Office
 
  ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

International Relations and Communications Office
ส่วนพัฒนากายภาพ
Physical Development Office
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
Sustainable Development Office 
 
 
ส่วนวินัยและกฎหมาย
Office of Legal Affairs and Discipline

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
Social Services Office

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
 
  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Quality Development Division
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
Enterprise Resources Management Division
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
Executive Administrator's Secretary Division
 
  ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Property Management Division
ศูนย์บริการวิชาการ
Academic Services Center
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
Dormitory Management Center