การบริหารหน่วยงาน


อ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ข่าวสารหน่วยงาน

ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากร ...

Monday, May 23, 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลางประจำปี พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดโครงการ “ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลางประจำปี พ.ศ.2559” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559

"พบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" (Stakeholder) ครั้งที่ 2
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ โดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ จัดโครงการ "พบปะผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย”(Stakeholder) ครั้งที่ 2 : กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 9B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการ

โครงการประกวด.. ออกแบบมาสคอต และ คำขวัญ อนุรักษ์พลังงาน
เงินรางวัลกว่า 6,000 บาท ..พร้อมใบประกาศนียบัตร *เริ่มส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2559 ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12130 ,12136 ,15992 คุณขวัญใจ สายแวว  และคุณชานนท์ พบวารี   ส่งผลงานที่ e-mail : dbts@g.swu.ac.th  รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัคร

"กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" 
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดโครงการ "ทำความสะอาดหอพระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.ได้ระดมกลุ่มบุคลากรของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ทำความสะอาดหอพระพุทธปัญญภิวัฒน์ฯ และบริเวณโดยรอบ พร้อมเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระ เพื่อทำความสะอาดสถานที่ตั้งพระพุทธรูปที่เคารพบูชา ของ มศว และเพื่อให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นช่วงสงกรานต์ของทุกๆปี

ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อทบทวนรายชื่อคณะทำงานและการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานประจำปี 2559 รวมทั้ง แนวทางการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

 

 

บริการหน่วยงาน บุคลากร นิสิต และแบบฟอร์มการบริการต่างๆ

 

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ โต๊ะ/เก้าอี้  การขอยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัดสถานที่  การขอติดตั้งโทรศัพท์สายใน/นอก  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  ้องประชุมออนไลน์
 อื่นๆ /ด้านภูมิทัศน์  การขอติดตั้ง/เดินท่อประปาเพิ่มเติม    

การเงินและบุคคล

แบบฟอร์มต่างๆ
 
Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถ อาจารย์/บลก.  การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล     /ผู้ปกครอง/นิสิต/ผู้ประกอบการ    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  การขอดูบันทึกcctv    หนังสือเวียน

 

 

KM : การจัดการความรู้สำหรับองค์กร

ถ้าไม่มีพลังงาน....
ถ้า... ถ้าคนชนบทไม่มีฟืนมาจุดไฟหุงข้าว..  ถ้าคนเมืองไม่มีน้ำมันมาเติมรถ..  ถ้าในบ้านเรากดสวิตช์แล้วไฟไม่ติด..
ถ้าบริษัทห้างร้านใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะไฟฟ้า ติดๆ ดับๆ..  ถ้าแม่บ้านไม่มีก๊าซจุดไฟทำครัว..
ถ้าคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆ ขึ้นบ้านไม่ได้ เพราะ ลิฟต์ไม่ทำงาน..  ถ้าชาวนาไม่มีน้ำมันเติมรถไถ และรถอีแต๋น..
ถ้าพ่อค้าแม่ขายหรือชาวบ้านร้านตลาดทำการค้าไม่ ได้ เพราะขนส่งสินค้าไม่ได้..
ลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราคงอยู่กันอย่างยากลำบาก บ้านเมืองคงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน 
พลังงานไม่ใช่น้ำมัน 

พลังงานไม่ใช่แค่น้ำมัน และในเวลาเดียวกัน น้ำมันก็ไม่ใช่พลังงานเพียงรูปแบบเดียว พลังงานเป็นคำไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ "พลัง" และ "งาน" หมายถึงพลังต่างๆที่นำ มาใช้ให้เกิดเป็นงาน ดังนั้นพลังงานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแค่น้ำมันที่ใช้เติมให้รถวิ่งได้ แต่หมายถึง พลังงานหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ถ่าน ฟืน และยังรวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดงานได้อีก เช่น ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน้ำเข้านา หรือเอามาปั่นไฟ) หรือแสงอาทิตย์ (เอามาต้มน้ำให้ร้อน หรือเอามาผลิตพลังไฟฟ้าโดยตรง) 

พลังงานมีกี่อย่าง 
พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานใช้แล้วหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่าพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล 
ได้แก่ น้ำมัน รวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็ เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ ก็ เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต บางทีจึงเรียกว่าพลังงานสำรอง