การบริหารหน่วยงาน


อ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ผู้อำนวยการศูนย์ฯข่าวสารหน่วยงาน

งดให้บริการลานจอดรถใต้อาคารเรียนรวม Learning Tower

ตามที่ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯได้จ้างบริษัทเกียรติวิศาล จำกัดเพื่อปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถใต้อาคารเรียนรวม Learning Tower เพื่อเป็นพื้นที่ลานกิจกรรมให้แก่...

Thursday, June 16, 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การขอใช้ห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ (ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 59 เป็นต้นไป)

เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารงานระบบห้องประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการอย่างไม่มีอุปสรรคและปัญหา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ จึงขอประกาศวันเวลาที่ให้บริการ  ดังนี้
- อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
- อาคารหอประชุมใหญ่ ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 -19.30 น.
ทั้งนี้ ในการใช้งานนอกเวลาราชการ(วันเสาร์-วันอาทิตย์)ให้บริการเฉพาะงานระดับมหาวิทยาลัยและการประชุมระดับบริหารมหาวิทยาลัย  จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  สอบถามรายละเอียดโทร.15889

 

ศึกษาดูงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน 
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง "การศึกษาดูงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน" เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  << ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลางประจำปี พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดโครงการ “ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลางประจำปี พ.ศ.2559” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559 << ดูภาพกิจกรรม วันที่ 26 เม.ย. 2559 >>  << ดูภาพกิจกรรม วันที่ 27 เม.ย. 2559 >>  

"กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" 
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดโครงการ "ทำความสะอาดหอพระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.ได้ระดมกลุ่มบุคลากรของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ทำความสะอาดหอพระพุทธปัญญภิวัฒน์ฯ และบริเวณโดยรอบ พร้อมเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระ เพื่อทำความสะอาดสถานที่ตั้งพระพุทธรูปที่เคารพบูชา ของ มศว และเพื่อให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นช่วงสงกรานต์ของทุกๆปี  << ดูภาพกิจกรรม >>

ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อทบทวนรายชื่อคณะทำงานและการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานประจำปี 2559 รวมทั้ง แนวทางการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ << ดูภาพกิจกรรมการประชุม >>  

 

 

บริการหน่วยงาน บุคลากร นิสิต และแบบฟอร์มการบริการต่างๆ

 

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
   ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค    

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

ตารางเดินรถส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  งานปริญญาบัตร 5-8 มิ.ย  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv  เทอม3/58 พ.ค-ส.ค 59  e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร      Webmail Swu

 

 

KM : การจัดการความรู้สำหรับองค์กร

ถ้าไม่มีพลังงาน....
ถ้า... ถ้าคนชนบทไม่มีฟืนมาจุดไฟหุงข้าว..  ถ้าคนเมืองไม่มีน้ำมันมาเติมรถ..  ถ้าในบ้านเรากดสวิตช์แล้วไฟไม่ติด..
ถ้าบริษัทห้างร้านใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะไฟฟ้า ติดๆ ดับๆ..  ถ้าแม่บ้านไม่มีก๊าซจุดไฟทำครัว..
ถ้าคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆ ขึ้นบ้านไม่ได้ เพราะ ลิฟต์ไม่ทำงาน..  ถ้าชาวนาไม่มีน้ำมันเติมรถไถ และรถอีแต๋น..
ถ้าพ่อค้าแม่ขายหรือชาวบ้านร้านตลาดทำการค้าไม่ ได้ เพราะขนส่งสินค้าไม่ได้..
ลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราคงอยู่กันอย่างยากลำบาก บ้านเมืองคงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน 
พลังงานไม่ใช่น้ำมัน 

พลังงานไม่ใช่แค่น้ำมัน และในเวลาเดียวกัน น้ำมันก็ไม่ใช่พลังงานเพียงรูปแบบเดียว พลังงานเป็นคำไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ "พลัง" และ "งาน" หมายถึงพลังต่างๆที่นำ มาใช้ให้เกิดเป็นงาน ดังนั้นพลังงานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแค่น้ำมันที่ใช้เติมให้รถวิ่งได้ แต่หมายถึง พลังงานหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ถ่าน ฟืน และยังรวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดงานได้อีก เช่น ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน้ำเข้านา หรือเอามาปั่นไฟ) หรือแสงอาทิตย์ (เอามาต้มน้ำให้ร้อน หรือเอามาผลิตพลังไฟฟ้าโดยตรง) 

พลังงานมีกี่อย่าง 
พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานใช้แล้วหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่าพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล 
ได้แก่ น้ำมัน รวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็ เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ ก็ เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต บางทีจึงเรียกว่าพลังงานสำรอง