โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์   ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                

                

                   

You have not defined any Tabs to show. Please add a Tab via the 'Edit Content' link.

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

การขอใช้รถ การแจ้งซ่อม การขอใช้ห้อง การขอใช้ห้องนอกเวลา การขอใช้อุปกรณ์

                           

ตารางเดินรถตู้ และรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ
มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ข่าวสารส่วนพัฒนากายภาพ

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ประชุมร่วมกับนิสิตพิการทางสายตา ทางการได้ยิน ทางการเดิน ฯลฯ

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ประชุมร่วมกับนิสิตพิการทางสายตา ทางการได้ยิน ทางการเดิน ฯลฯ

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ประชุมร่วมกับนิสิตพิการทางสายตา ทางการได้ยิน ทางการเดิน ฯลฯ เพื่อสอบถามความต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงด้านกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ซึ่งน้องได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนี้เป็นอย่างมาก

  

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ดำเนินการจัดทำลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลางฯ

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ดำเนินการจัดทำลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลางฯ

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ดำเนินการจัดทำลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลางฯ เพื่อให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนชุมชนย่านถนนอโศกมนตรี ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

   

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ตรวจรับมอบงานปรับปรุงอาคารพักขยะกลางของมหาวิทยาลัย

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ตรวจรับมอบงานปรับปรุงอาคารพักขยะกลางของมหาวิทยาลัย

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ตรวจรับมอบงานปรับปรุงอาคารพักขยะกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งโรงพักขยะกลางนี้จะเน้นการคัดแยกขยะเปียก ขยะจากเศษวัชพืชและเศษกิ่งไม้(นำมาทำปุ๋ย) ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย

   

RSS