โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์   ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                

                

                   

บริการออนไลน์

สารสนเทศหน่วยงานFacebook Fanpage

 

 

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

การขอใช้รถ การแจ้งซ่อม การขอใช้ห้อง การขอใช้ห้องนอกเวลา การขอใช้อุปกรณ์

                           

ตารางเดินรถตู้ และรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ
มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ข่าวสารส่วนพัฒนากายภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

เอกสารประกอบคำบรรยาย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด 

บรรยายแผ่นดินไหว มศว_rev02 

เอกสารประกอบคำบรรยาย คุณชูเลิศ  จิตเจือจุน

01-Case Building Failure

02-Structure Assessment

03-Foundation Assessment

04-Center One

05 Uplift ท้ายบ้าน

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนพัฒนากายภาพ ดำเนินการปรับปรุงโรงพักขยะกลาง ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 ถึง 16 กรกฎาคม 2561 จึงขอความร่วมมือหน่วยงานนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

ขณะนี้อนุมัติการจองห้องให้เฉพาะบุคลากร มศว เท่านั้น หากนิสิตต้องการจองห้องให้ติดต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาหรือส่วนกิจการนิสิต บุคคลภายนอกติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอาคารและสาธารณูปโภค งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดีโทร 15889 หรือ 15890

RSS