ขั้นตอนและแบบฟอร์ม การให้บริการ

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  เงื่อนไขการขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
   ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค    

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

รถยนต์ส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  แบบชี้แจงรถไป อร.ช้า  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด    Webmail Swu

 

 ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ช่วงเวลาปกติ ยกเว้นช่วงปิดเทอมใหญ่และช่วงที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค) 

 ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์ ประจาช่วงเทอมใหญ่และช่วงสอบ(กลางภาค-ปลายภาค) ปีการศึกษา 2560 (ช่วงปิดเทอมใหญ่และช่วงที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค)  

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ 

  ดาว์นโหลดแบบกรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 1.10 ของสำนักงานอธิการบดี