ปรัชญา
ปฏิบัติงานเพื่อความสะอาด สะดวก ปลอดภัย

ปณิธาน
ส่วนพัฒนากายภาพ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัย มีความสะอาด สวยงาม และให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว ปลอดภัย

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาที่มีภูมิทัศน์งดงาม อย่างมีอัตลักษณ์ ด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย