ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ส่วนพัฒนากายภาพ รับผิดชอบดูแลการใช้และรักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภคของ
มหาวิทยาลัย การควบคุมสถานีไฟฟ้า การผลิตน้ำประปา ดูแลระบบโทรศัพท์ภายใน ควบคุมการใช้และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค การบำบัดน้ำเสีย
ดูแลควบคุมการใช้ระบบสื่อชุดประชุมในอาคารส่วนกลาง รับผิดชอบการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยและให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง
และรักษาความปลอดภัย ออกแบบและดูแลควบคุมการก่อสร้าง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมดูแลการพัฒนาสภาพกายภาพให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหลัก (Master Plan) ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เหมาะแก่การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเสริมวิชาการ สมกับเป็นสถาบัน การศึกษาชั้นนำ
2. เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งให้แก่หน่วยงานและบุคลากร ในการดำเนิน กิจกรรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้การจราจร การใช้พื้นที่จอดรถ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการและมหาวิทยาลัย
4. เพื่อการดูแลรักษาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน การใช้ชีวิตของบุคลากร นิสิต และผู้มาใช้บริการ
5. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ด้านการกีฬาและนันทนาการ ในการเข้าใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.