การให้บริการห้องประชุมส่วนกลาง 

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ เป็นผู้ให้บริการการใช้ห้องประชุม และควบคุมระบบ โสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย