งานจราจรและรักษาความปลอดภัย ใหบริการดานการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณพ ื้ นท ี่ และอาคาร สวนกลาง ไดแกการอํานวยการผานเขาออกบริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูการอํานวยความสะดวกดาน การจราจรบริเวณทางแยกดูแลและรักษาความปลอดภัยตอทรัพยสินบริเวณพ ื้ นท ี่ และอาคารสวนกลางท ี่ไดรับ มอบหมาย และประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิดความ ปลอดภัยตอทรัพยสิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเน ื่ องและมีประสิทธิภาพ

- ประกาศ ข้อกําหนดการขอบัตรอนุญาตจอดรถ อาคารที่จอดรถใต้ดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

แบบฟอร์มการขอมีบัตรจอดรถยนต์  

1. ข้อกำหนดการขอสติ๊กเกอร์จอดรถจักรยานยนต์ อาคารที่จอดรถใต้ดิน ปีการศึกษา 2559  

2. แบบฟอร์มการขออนุญาตมีสติ๊กเกอร์รถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากร/นิสิต ปีการศึกษา 2559  
   *
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ 

3. หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์

4. แบบฟอร์มการขอมีบัตรจอดรถยนต์ใหม่  ปีการศึกษา 2559 
    *
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ 

5. แบบฟอร์มการขอต่ออายุบัตรจอดรถยนต์  ปีการศึกษา 2559  
   *
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ   

6. แบบฟอร์มขอมีบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณ มศว ประสานมิตร สำหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ด้านหน้า) - (ด้านหลัง)
  *
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ   

7. แบบฟอร์มขอต่ออายุการใช้บัตรผ่านเข้า-ออกอาคารที่จอดรถใต้ดิน สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ด้านหน้า) - (ด้านหลัง)
   *กรุณาสั่งพิมพ์หน้าหลังในA4หนึ่งแผ่น เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ